Raiffeisen/Jacobs House
142 E. Gilman St.     Demolished