627 N. Lake St.
                    2014 Addition
627 N. Lake St.     Built