Sarles House

25 Langdon St.     Built 1910     Tudor Revival